Stránky jedné optimistky

Modlitby, víra, myšlenky

28.


Neříkej OTČE - když se nechováš jako dítě.

Neříkej NÁŠ – jestli nejsi se svým bližním spojen láskou.


Neříkej JENŽ JSI NA NEBESÍCH -  když myslíš jen na věci pozemské.


Neříkej POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ -  jestli ho sám znesvěcuješ.


Neříkej PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ - když hledáš hmotné úspěchy.


Neříkej BUĎ VůLE TVÁ - pokud nejsi ochoten zachovat Desatero.


Neříkej CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ – nestaráš-li se o bídu druhých.


Neříkej ODPUSŤ NÁM NAŠE VINY – jestliže někoho nenávidíš.


Neříkej NEUVEĎ NÁS V POKUŠENÍ  – máš-li v úmyslu hřešit.


Neříkej ZBAV NÁS ZLÉHO - když proti zlu nebojuješ.


Neříkej amen – jestli nemíníš každé slovo Otčenáše upřímně a opravdově.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments