Stránky jedné optimistky

velikonoční doba

Křesťané se začínají na Velikonoce připravovat 40 - ti denním obdobím nazývaném postní doba. Začíná popeleční středou. Ten den se světí popel z ratolestí (kočiček), které byly posvěceny minulý rok na Květnou neděli. Tímto popelem dělá kněz věřícím na čele kříž (uděluje popelec) se slovy: "Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš."

Postní doba je dobou kajícnosti, usebrání a modliteb. Je přípravou na slavení velikonočního tajemství.


Je to poslední neděle před Velikonocemi a začíná jí velikonoční (svatý) týden. Říká se jí "Květná", protože se světí kvetoucí ratolesti (u nás "kočičky") na památku slavného vjezdu Ježíše Krista do Jeruzaléma. Zde ho lidé vítali palmovými ratolestmi.
Večerem Zeleného čtvrtka začíná první den velikonočního tridua (třídenní). Je to památný den Poslední večeře, při níž Ježíš ustanovil tajemství eucharistie. Církev také ten den děkuje za dar svátostného kněžství.

Při chvalozpěvu se naposledy rozeznívají zvony a utichají až do Velikonoční noci. Utichají také varhany. Církev si bděním a modlitbami připomíná bdění a úzkost Ježíše Krista v Getsemanské zahradě.

Velký pátek je dnem hlubokého smutku a je připomínkou událostí posledního dne života Ježíše Krista. Tento den se neslaví bohoslužba pouze probíhají posvátné obřady. Součástí pobožnosti je odhalení a uctění svatého kříže a čtení pašií (texty popisující umučení a smrt Ježíše Krista) Velký pátek je v církvi prožíván jako den postu, ve znamení smutku, ticha, rozjímání.
Den odpočinku Ježíše Krista v hrobě. Název "bílá" je zřejmě odvozen od bílé barvy roucha novokřtěnců, kteří právě tento den byli pokřtěni. Bílé roucho je znakem čistoty, připomíná smytí hříchů křtem.

Tento den se světí oheň od kterého se zapálí velikonoční svíce - paškál. Podle starodávného zvyku, vycházejícího ze židovského počítání času, začíná nový den již po západu slunce (předešlého dne). Oslava vzkříšení tak tedy začíná večer před Bílou sobotou nebo v noci.

Den vzkříšení Ježíše Krista - největší a nejslavnější svátek celého křesťanského roku.

"Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho"

zaznívá z chrámů.

Tento den se také světí velikonoční pokrmy - beránek vejce, mazanec.

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments