Stránky jedné optimistky

Z BrnaBRNO  V  LETOPOČTECH - více než 400 000 let př.n.l. Homo erectus - stopy pobytu na Stránské skále

 - 40 - 12 000 let př.n.l. cromagnonský člověk žil na brněnském území

 - 5. -7. století: první doklady slovanského osídlení

 - 8. - 10. století : Velká Morava - správní středisko Staré Zámky u Líšně

 - 1021 1034 : založen na Petrově hrad Brno a kostel sv. Michala

 - 1091 : první písemná zmínka o městě Brně v Kosmově kronice

 - 1231 - 1237 spojeny čtyři sídelní celky v jedno město, postupně ohrazené hradbami

 - 1243 : Václav I. zakládá město udělením královských privilegií

 - 1247 : poprvé se připomíná Staré Brno

 - 1277 : poprvé zmínka o hradu Špilberku 

 - 1323 : královna vdova Eliška Rejčka, vdova po českých králích Václavovi II. a Rudolfu

             Habsburském sídlila od roku 1318 trvale v Brně a podle zakládající listiny založila

             1. července 1323 při starším farním kostele Panny Marie na Starém Brně klášter zvaný

             Aula Sanctae Mariae a uvedla do něj řeholnice cisterciáckého řádu.

 - 1325 : Brno dostalo právo svobodně přijímat nové měšťany

 - 1348 : markrabě Jan ustanovuje, aby všichni kupci z Rakous, Uher, Polska i odjinud jezdili se

            svým zbožím přes Brno

 - 1349 :město se stává trvalým sídlem markrabat moravských

 - 1350 : Brno povýšeno na odvolací soud pro všechna města jižní a střední Moravy

 - 1376 : město dostalo rychtu a právo svobodně volit rychtáře

 - 1389 : brno mělo 999 domů, v nich žilo asi 8400 obyvatel

 - 1428, 1430: Brno neúspěšně obléháno husitským vojskem

 - 1560 : hrad Špilberk se stal majetkem města

 - 1641 :Brno se stalo hlavním městem Moravy

 - 1643, 1645 : Brno obleženo švédským vojskem, ale nedobyto. Počet obyvatel klesl na 4500,

            město pak vybudováno jako pevnost a hradby postupně opraveny

 - 1742 : město bezúspěšně obléháno pruskými vojsky

 - 1751 : v Brně založena Půjčovní banka

 - 1752 : byl papežem Benediktem XIV. povýšen augustiniánský konvent do hodnosti opatství. Od

            té doby je jeho představený opat s právem nosit pontifikále

 - 1763 : v Brně založena první textilní manufaktura

 - 1805 : Brnem procházejí napoleonská vojska, Napoleon Bonaparte zde nocuje před bitvou u

            Slavkova

 - 1814 : ve Šlapanicích položen základ První brněnské strojírny (v r.1836 přemístěna do Brna)

 - 1818: založeno Františkovo (dnešní Moravské) muzeum

 - 1826 : zřízeny výroční trhy na vlnu

 - 1839 : do Brna přijíždí vlak od Vídně

 - 1846 : zřízena plynárna a zavedeno veřejné osvětlení plynovými lampami

 - 1847 : zřízeno telegrafní spojení s Vídní, vydán první regulační plán na rozšíření města

 - 1850 : k Brnu připojeno 29 předměstských obcí, rozloha města se zvýšila ze 141,4ha na

            1 816ha a počet obyvatel stoupl na 49 460

 - 1865 : brněnský augustinián J.G.Mendel formuluje ve Starobrněnském klášteře svou teorii

            dědičnosti

 - 1867 : založení prvního českého gymnázia v Brně (Gymnázium na třídě kapitána Jaroše)

 - 1869 : zavedena koňská pouliční dráha ( v r. 1884 nahrazena parní)

 - 1881 - 1882 : nově vybudované německé divadlo je jako první v Evropě osvětleno Edisonovými

            žárovkami

 - 1881 : Leoš Janáček, významný hudební skladatel, začíná působit v Brně jako ředitel varhanní

            školy a profesor konzervatoře

 - 1897 : postavena městská elektrárna

 - 1899 : založeno české Vysoké učení technické v Brně

 - 1900 : elektrifikována pouliční dráha. Město má rozlohu 1 150ha a 138 000 obyvatel. Stavební

            ruch vede k radikální přestavbě části městského centra

 - 1913 : do provozu uveden I. březovský vodovod

 - 1914 : Viktor Kaplan vyrábí v Brně svou první turbínu

 - 1919 : založena Masarykova univerzita. K Brnu je připojeno dalších 26 předměstských obcí,

            takže město mělo rozlohu 1203,80 ha a počet obyvatel dosáhl 216 000

 - 1928 : výstava soudobé kultury v Československu na nově vybudovaném výstavišti k 10. výročí

            vzniku ČSR

 - 1930 : dokončena vila Tugendhat

 - 1958 : zbudováno letiště

 - 1959 : zahájení pravidelných strojírenských veletrhů

 - 1965 : výstavba nového divadla - Janáčkovy opery

 - 1970 : zahájení výstavby areálu Vysokého učení technického na Palackého vrchu

 - 1987 : nový autodrom Masarykův okruh

 - 1991 : Brno zastávkou vlaků EURO CITY na lince Vídeň - Praha, zahájení činnosti úřadu pro

             hospodářskou soutěž (v 1992 přejmenováno na Ministerstvo pro hospodářskou soutěž),

             vznik Design centra v ČR v Brně

 - 1992 : zřízen Ústavní soud ČSFR v Brně (od 1993 Ústavní soud ČR)

 - 1993 : ustanoveny Nejvyšší soud ČR a nejvyšší státní zastupitelství v ČR, otevřeno středisko

             World Trade Center v areálu výstaviště

 - 1995 : zahájen provoz první budovy Českého technologického parku v návaznosti na nové

             objekty VUT

 

Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments